E-Daily Τα Νέα της ημέρας και ότι σου κάνει κλικ!
LOL Feed OMG Feed Retro Feed A-List Feed LGBTQI+ Feed
E-Daily

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμών

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε τμήμα διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος ως «Διαγωνισμός») αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των Επίσημων Κανόνων, Όρων και Προϋποθέσεων που ακολουθούν (εφεξής οι «Επίσημοι Κανόνες»). Φέρουν δε την αποκλειστική ευθύνη να διαβάσουν και να έχουν υπόψιν τους Επίσημους Κανόνες για όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι Επίσημοι Κανόνες θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.e-daily.gr (εφεξής η «Επίσημη Ιστοσελίδα») σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τους Επίσημους Κανόνες προκειμένου η συμμετοχή τους να είναι έγκυρη έτσι ώστε να διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το έπαθλο. Τυχόν παραβίαση, απόπειρα παραβίασης ή μη συμμόρφωση με τους Επίσημους Κανόνες ή με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή περί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλης άδειας) (εφεξής η «Ισχύουσα Νομοθεσία») δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων από τον Διαγωνισμό και θεμελίωση της ευθύνης τους δυνάμει της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ειδική φόρμας με όλες τις ζητούμενες πληροφορίες. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται (i) πρόσβαση στο Διαδίκτυο και χρήση αυτού, και (ii) ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το E-Daily, οι άμεσα και έμμεσα συνδεμένες με αυτό μητρικές και θυγατρικές εταιρείες του, καθώς και οι λοιπές άμεσα και έμμεσα συνδεμένες εταιρείες, και όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι εντολοδόχοι αυτών δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη ή υπαιτιότητα για το ενδεχόμενο μη ταυτόχρονης γνωστοποίησης σε όλους τους συμμετέχοντες ορισμένων ή όλων των μερών του Διαγωνισμού. Εάν οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στον Διαγωνισμό κατά τρόπο που τους προσδίδει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της απόπειρας αθέμιτης παραβίασης – hacking) οποιουδήποτε εκ των δικτυακών τόπων ή/και των ηλεκτρονικών μέσων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού), θα αποκλείονται άμεσα από τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι εντολοδόχοι (καθώς και οι σύζυγοι, οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα μέλη του νοικοκυριού των προαναφερθέντων) του E-Daily, οι άμεσα και έμμεσα συνδεμένες με αυτό μητρικές και θυγατρικές εταιρείες του, καθώς και οι λοιπές άμεσα και έμμεσα συνδεμένες εταιρείες. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας του, εκτός αν ορίζεται αντίθετα στην περιγραφή του διαγωνισμού. Τα πρόσωπα που δεν έχουν ενηλικιωθεί, θα πρέπει να έχουν λάβει τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά τον νόμο τη γονική μέριμνα ή την κηδεμονία αυτών, για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός αρχίζει στην Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της ειδικής φόρμας και λήγει αυτόματα μετά το πέρας της τελευταίας ώρας όπως αναγράφεται στην ειδική φόρμα. Το E-Daily θα επικοινωνεί διαδοχικά με όλους συμμετέχοντες που θα κληρώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτοπροσωπίας και της εγκυρότητας της συμμετοχής των, οι νικητές θα κληθούν να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Φορείς του διαγωνισμού, καθώς και όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι εντολοδόχοι αυτών δε φέρουν καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε περίπτωση (i) εσφαλμένης ή ανακριβούς παρεχόμενης πληροφορίας από συμμετέχοντα κατά την εγγραφή του στον Διαγωνισμό, ή εσφαλμένης, αποτυχημένης, διαστρεβλωμένης ή συγκεχυμένης μετάδοσης ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με τον Διαγωνισμό, (ii) ανθρώπινου λάθους, τεχνικής δυσλειτουργίας, αστοχίας, σφάλματος, παράλειψης, διακοπής, διαγραφής, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή βλάβης της γραμμής επικοινωνίας, ανεξαρτήτως αιτίας, σε σχέση με εξοπλισμό, συστήματα, δίκτυα, γραμμές, δορυφόρους, εξυπηρετητές, υπολογιστές ή παρόχους που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε πτυχή της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (iii) αδυναμίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή μη διαθεσιμότητας αυτού ή συνδυασμού αυτών, ή (iv) βλάβης ή ζημίας του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής τους ή του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής οποιουδήποτε άλλου ατόμου η οποία ενδεχομένως συνδέεται με ή οφείλεται σε οποιαδήποτε απόπειρα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή μεταφόρτωσης υλικών σχετικά με τον Διαγωνισμό. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του Διαγωνισμού όπως είχε προγραμματιστεί για λόγους όπως, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, μόλυνση υπολογιστών με ιό, σφάλμα προγραμματισμού, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνική βλάβη, ακραία καιρικά φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της βροχής, της καταιγίδας, της πλημμύρας ή του σεισμού), φωτιά, έκρηξη, λόγους ανωτέρας βίας, αστοχία εξοπλισμού, για κάθε άλλον λόγο πέραν του ελέγχου του Χορηγού, ή για κάθε άλλον λόγο που αλλοιώνει ή βλάπτει ενδεχομένως τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, τότε ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων ή τρίτων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι Επίσημοι Κανόνες υπόκεινται στην ερμηνεία του Διοργανωτή. Όλες οι αποφάσεις και ερμηνείες του τελευταίου είναι οριστικές. Τυχόν ερμηνείες, επεξηγήσεις ή αναθεωρήσεις των Επίσημων Κανόνων τίθενται σε εφαρμογή αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην Επίσημη Ιστοσελίδα. Η συνέχιση της συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω ερμηνειών, επεξηγήσεων ή αναθεωρήσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που χρειαστεί οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό να επικοινωνήσουν με το E-Daily, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λιγότερες από 250 λέξεις στη διεύθυνση [email protected]. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περισσότερες από 250 λέξεις δεν θα διαβάζονται. Λόγω του μεγάλου όγκου των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομικών επιστολών, ο διοργανωτής ενδέχεται να μην απαντήσει σε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα, εκτός αν ο ίδιος κρίνει διαφορετικά. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται όπως αναγράφουν το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους σε κάθε τους επικοινωνία με την Επίσημη Ιστοσελίδα.


Βρετανία: Σάλος από τον άγριο ξυλοδαρμό άνδρα από αστυνομικό - Τον πάτησε στο κεφάλι
Κόσμος

Βρετανία: Σάλος από τον άγριο ξυλοδαρμό άνδρα από αστυνομικό - Τον πάτησε στο κεφάλι

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται ο ίδιος αστυνομικός να χτυπάει στη συνέχεια και έναν δεύτερο άνδρα.

Τρομακτικό βίντεο με οικογένεια που πήγαινε για πικ νικ και τελικά ξεκληρίστηκε, αφού έπεσαν από γέφυρα
Κόσμος

Τρομακτικό βίντεο με οικογένεια που πήγαινε για πικ νικ και τελικά ξεκληρίστηκε, αφού έπεσαν από γέφυρα

Μητέρα, πατέρας και δυο παιδιά βρήκαν τραγικό θάνατο

Ράπερ σκόρπισε 20.000 ευρώ στα στενά της Μυκόνου – Ο κόσμος έτρεχε να μαζέψει χαρτονομίσματα
Tabloid

Ράπερ σκόρπισε 20.000 ευρώ στα στενά της Μυκόνου – Ο κόσμος έτρεχε να μαζέψει χαρτονομίσματα

Το βίντεο που ανέβασε ο Lil Tjay στο Instagram

Ευγενία Σαμαρά: Με λευκό μπικίνι απολαμβάνει τις παραλίες του Ντουμπρόβνικ
Tabloid

Ευγενία Σαμαρά: Με λευκό μπικίνι απολαμβάνει τις παραλίες του Ντουμπρόβνικ

Η ηθοποιός συνεχίζει τις διακοπές της στην Κροατία

Γηροκομείο κολαστήριο στη Δυτική Ελλάδα: Νοσηλευτής βίαζε μητέρα τεσσάρων παιδιών επί χρόνια
ΝΕΑ

Γηροκομείο κολαστήριο στη Δυτική Ελλάδα: Νοσηλευτής βίαζε μητέρα τεσσάρων παιδιών επί χρόνια

Μάλιστα, δεν δίσταζε να την απειλεί πως θα κάνει το ίδιο και στα παιδιά της, στην περίπτωση που αποκαλύψει όσα συνέβαιναν