OMG Feed LOL Feed A-List Feed Woman Feed Retro Feed LGBT Feed Win Feed
E-Daily

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαγωνισμών

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε τμήμα διαγωνισμού (εφεξής καλούμενος ως «Διαγωνισμός») αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα το σύνολο των Επίσημων Κανόνων, Όρων και Προϋποθέσεων που ακολουθούν (εφεξής οι «Επίσημοι Κανόνες»). Φέρουν δε την αποκλειστική ευθύνη να διαβάσουν και να έχουν υπόψιν τους Επίσημους Κανόνες για όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι Επίσημοι Κανόνες θα είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.e-daily.gr (εφεξής η «Επίσημη Ιστοσελίδα») σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν πάντοτε σύμφωνα με τους Επίσημους Κανόνες προκειμένου η συμμετοχή τους να είναι έγκυρη έτσι ώστε να διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το έπαθλο. Τυχόν παραβίαση, απόπειρα παραβίασης ή μη συμμόρφωση με τους Επίσημους Κανόνες ή με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων ή περί ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλης άδειας) (εφεξής η «Ισχύουσα Νομοθεσία») δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των συμμετεχόντων από τον Διαγωνισμό και θεμελίωση της ευθύνης τους δυνάμει της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της ειδική φόρμας με όλες τις ζητούμενες πληροφορίες. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται (i) πρόσβαση στο Διαδίκτυο και χρήση αυτού, και (ii) ένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Το E-Daily, οι άμεσα και έμμεσα συνδεμένες με αυτό μητρικές και θυγατρικές εταιρείες του, καθώς και οι λοιπές άμεσα και έμμεσα συνδεμένες εταιρείες, και όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι εντολοδόχοι αυτών δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη ή υπαιτιότητα για το ενδεχόμενο μη ταυτόχρονης γνωστοποίησης σε όλους τους συμμετέχοντες ορισμένων ή όλων των μερών του Διαγωνισμού. Εάν οι συμμετέχοντες συμμετέχουν στον Διαγωνισμό κατά τρόπο που τους προσδίδει αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της απόπειρας αθέμιτης παραβίασης – hacking) οποιουδήποτε εκ των δικτυακών τόπων ή/και των ηλεκτρονικών μέσων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού), θα αποκλείονται άμεσα από τον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι ή οι εντολοδόχοι (καθώς και οι σύζυγοι, οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα μέλη του νοικοκυριού των προαναφερθέντων) του E-Daily, οι άμεσα και έμμεσα συνδεμένες με αυτό μητρικές και θυγατρικές εταιρείες του, καθώς και οι λοιπές άμεσα και έμμεσα συνδεμένες εταιρείες. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το δέκατο τρίτο (13ο) έτος της ηλικίας του, εκτός αν ορίζεται αντίθετα στην περιγραφή του διαγωνισμού. Τα πρόσωπα που δεν έχουν ενηλικιωθεί, θα πρέπει να έχουν λάβει τη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά τον νόμο τη γονική μέριμνα ή την κηδεμονία αυτών, για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Ο Διαγωνισμός αρχίζει στην Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της ειδικής φόρμας και λήγει αυτόματα μετά το πέρας της τελευταίας ώρας όπως αναγράφεται στην ειδική φόρμα. Το E-Daily θα επικοινωνεί διαδοχικά με όλους συμμετέχοντες που θα κληρώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της ταυτοπροσωπίας και της εγκυρότητας της συμμετοχής των, οι νικητές θα κληθούν να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Φορείς του διαγωνισμού, καθώς και όλοι οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι και οι εντολοδόχοι αυτών δε φέρουν καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα σε περίπτωση (i) εσφαλμένης ή ανακριβούς παρεχόμενης πληροφορίας από συμμετέχοντα κατά την εγγραφή του στον Διαγωνισμό, ή εσφαλμένης, αποτυχημένης, διαστρεβλωμένης ή συγκεχυμένης μετάδοσης ηλεκτρονικών δεδομένων σχετικά με τον Διαγωνισμό, (ii) ανθρώπινου λάθους, τεχνικής δυσλειτουργίας, αστοχίας, σφάλματος, παράλειψης, διακοπής, διαγραφής, ελαττώματος, καθυστέρησης στη λειτουργία ή βλάβης της γραμμής επικοινωνίας, ανεξαρτήτως αιτίας, σε σχέση με εξοπλισμό, συστήματα, δίκτυα, γραμμές, δορυφόρους, εξυπηρετητές, υπολογιστές ή παρόχους που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε πτυχή της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, (iii) αδυναμίας πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή μη διαθεσιμότητας αυτού ή συνδυασμού αυτών, ή (iv) βλάβης ή ζημίας του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής τους ή του υπολογιστή ή της κινητής συσκευής οποιουδήποτε άλλου ατόμου η οποία ενδεχομένως συνδέεται με ή οφείλεται σε οποιαδήποτε απόπειρα συμμετοχής στον Διαγωνισμό ή μεταφόρτωσης υλικών σχετικά με τον Διαγωνισμό. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του Διαγωνισμού όπως είχε προγραμματιστεί για λόγους όπως, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, μόλυνση υπολογιστών με ιό, σφάλμα προγραμματισμού, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, τεχνική βλάβη, ακραία καιρικά φαινόμενα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, της βροχής, της καταιγίδας, της πλημμύρας ή του σεισμού), φωτιά, έκρηξη, λόγους ανωτέρας βίας, αστοχία εξοπλισμού, για κάθε άλλον λόγο πέραν του ελέγχου του Χορηγού, ή για κάθε άλλον λόγο που αλλοιώνει ή βλάπτει ενδεχομένως τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού, τότε ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να ακυρώσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει τον Διαγωνισμό εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, χωρίς περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε εκ των συμμετεχόντων ή τρίτων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι Επίσημοι Κανόνες υπόκεινται στην ερμηνεία του Διοργανωτή. Όλες οι αποφάσεις και ερμηνείες του τελευταίου είναι οριστικές. Τυχόν ερμηνείες, επεξηγήσεις ή αναθεωρήσεις των Επίσημων Κανόνων τίθενται σε εφαρμογή αμέσως μετά την ανάρτησή τους στην Επίσημη Ιστοσελίδα. Η συνέχιση της συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω ερμηνειών, επεξηγήσεων ή αναθεωρήσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που χρειαστεί οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό να επικοινωνήσουν με το E-Daily, μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με λιγότερες από 250 λέξεις στη διεύθυνση [email protected] Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με περισσότερες από 250 λέξεις δεν θα διαβάζονται. Λόγω του μεγάλου όγκου των εισερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ταχυδρομικών επιστολών, ο διοργανωτής ενδέχεται να μην απαντήσει σε όλα τα εισερχόμενα μηνύματα, εκτός αν ο ίδιος κρίνει διαφορετικά. Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται όπως αναγράφουν το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους σε κάθε τους επικοινωνία με την Επίσημη Ιστοσελίδα.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
Επετειακή Σύνοδος Κορυφής της ΕE: Οι «27» υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ρώμης
ΚΟΣΜΟΣ15:47

Επετειακή Σύνοδος Κορυφής της ΕE: Οι «27» υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ρώμης

Στο Καπιτώλιο της ιταλικής πρωτεύουσας

Τσίπρας: Αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ15:30

Τσίπρας: Αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε

Απέναντί του έβαλε ο πρωθυπουργός τα ελληνικά συνδικάτα «που είναι στην οπισθοφυλακή»

Φρέζα πολτοποίησε και έκοψε τα πόδια αγρότη στη Θήβα
ΕΛΛΑΔΑ15:26

Φρέζα πολτοποίησε και έκοψε τα πόδια αγρότη στη Θήβα

Διερχόμενοι τον βρήκαν εγκλωβισμένο κάτω από το μηχάνημα

Πάγωσαν στο Epsilon: Μονοψήφια τα νούμερα του Star Academy με Φουρθιώτη
MEDIA14:51

Πάγωσαν στο Epsilon: Μονοψήφια τα νούμερα του Star Academy με Φουρθιώτη

Σε Τιτανικό εξελίσσεται για το κανάλι το show

«Εγώ είμαι ο μανιακός δολοφόνος που επιτίθεται σε ταξιτζήδες»
ΕΛΛΑΔΑ13:02

«Εγώ είμαι ο μανιακός δολοφόνος που επιτίθεται σε ταξιτζήδες»

Ιστορίες καθημερινής τρέλας στην ΕΛ.ΑΣ

Δείτε ζωντανά την στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου
LIVEΕΛΛΑΔΑ12:20

Δείτε ζωντανά την στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Προηγήθηκε Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων

Απότομη αλλαγή του καιρού από τη Δευτέρα
ΚΑΙΡΟΣ10:36

Απότομη αλλαγή του καιρού από τη Δευτέρα

Βουτιά της θερμοκρασίας και καταιγίδες

Η γαλανόλευκη κυματίζει σήμερα στο Google doodle!
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ10:29

Η γαλανόλευκη κυματίζει σήμερα στο Google doodle!

Αφιερωμένο στην επέτειο της ελληνικής επανάστασης

Τρόμος και στη Γαλλία: Τρεις τραυματίες από πυρά ενόπλου στην Λιλ
ΚΟΣΜΟΣ10:11

Τρόμος και στη Γαλλία: Τρεις τραυματίες από πυρά ενόπλου στην Λιλ

Ενοπλος άνοιξε πυρ κοντά στον σταθμό Porte d’Arras

«Σφάζονται» στη Γερμανία για τα πυρά Σόιμπλε σε Γκάμπριελ
ΚΟΣΜΟΣ10:05

«Σφάζονται» στη Γερμανία για τα πυρά Σόιμπλε σε Γκάμπριελ

Για εσωτερική κατανάλωση οι κατηγορίες περί «λάθος μηνυμάτων» στην Αθήνα λέει το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών

GP Αυστραλίας: Pole Position Hamilton, από κοντά η Ferrari
AUTO + MOTO10:00

GP Αυστραλίας: Pole Position Hamilton, από κοντά η Ferrari

Η Ferrari έδειξε πως θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος φέτος

Φωτογραφίες: Στο Λευκό Οίκο το ζεύγος Πατούλη
ΚΟΣΜΟΣ09:45

Φωτογραφίες: Στο Λευκό Οίκο το ζεύγος Πατούλη

Στην Ουάσινγκτον

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για την παρέλαση
ΕΛΛΑΔΑ09:37

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί για την παρέλαση

Απροσπέλαστο σήμερα το κέντρο της πόλης

Η Εθνική θέλει την υπέρβαση απέναντι στο Βέλγιο
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ09:33

Η Εθνική θέλει την υπέρβαση απέναντι στο Βέλγιο

Το πλάνο του Σκίμπε

Καλός ο καιρός σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας
ΚΑΙΡΟΣ09:24

Καλός ο καιρός σήμερα με άνοδο της θερμοκρασίας

Αναλυτική πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Τι άλλο γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου εκτός από την Ελληνική Επανάσταση;
ΕΛΛΑΔΑ00:14

Τι άλλο γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου εκτός από την Ελληνική Επανάσταση;

Η θρησκευτική γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Είναι να απορείς γιατί αυτό το βίντεο έχει εκατομμύρια views
ΠΑΡΑΞΕΝΑ00:14

Είναι να απορείς γιατί αυτό το βίντεο έχει εκατομμύρια views

Eίναι ό,τι πιο hot τα τελευταία 24ωρα

Μπορείς να βρεις τις ελληνικές ταινίες της Επανάστασης;
QUIZΙΣΤΟΡΙΚΑ00:14

Μπορείς να βρεις τις ελληνικές ταινίες της Επανάστασης;

Με μερικά μόνο στοιχεία

Τα ζώδια σήμερα: 25 Μαρτίου
ΖΩΔΙΑ00:14

Τα ζώδια σήμερα: 25 Μαρτίου

Αστρολογικές προβλέψεις κάθε μέρα από το E-Daily.gr

10 πρόσφατες καλές ταινίες τρόμου που είναι μεταφορές τρόμων της πραγματικής ζωής
ΣΙΝΕΜΑ00:14

10 πρόσφατες καλές ταινίες τρόμου που είναι μεταφορές τρόμων της πραγματικής ζωήςΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ
Τραμπ: Αγαπώ τους Έλληνες!
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αγαπώ τους Έλληνες!

Εκδήλωση για την επέτειο της Επανάστασης του 1821

Πως να προστατευτείτε από τη νέα απάτη που ήδη μετράει τα πρώτα θύματα στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ

Πως να προστατευτείτε από τη νέα απάτη που ήδη μετράει τα πρώτα θύματα στην Ελλάδα

Οι Ιταλικές αρχές αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί 23.000 θύματα στη γειτονική χώρα

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές του οδηγού της Πόρσε
ΕΛΛΑΔΑ

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές του οδηγού της Πόρσε

Γιατί θα αργήσει να ολοκληρωθεί η δικογραφία

Νεκροί και τραυματίες από δυο επιθέσεις στο Λονδίνο - Σκληρές εικόνες
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί και τραυματίες από δυο επιθέσεις στο Λονδίνο - Σκληρές εικόνες

Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Γέφυρα του Ουέστμινστερ - Άγνωστος μαχαίρωσε αστυνομικό στην Βουλή

Απότομη αλλαγή του καιρού από τη Δευτέρα
ΚΑΙΡΟΣ

Απότομη αλλαγή του καιρού από τη Δευτέρα

Βουτιά της θερμοκρασίας και καταιγίδες

Εξιχνιάστηκε μετά από 47 χρόνια η μακροβιότερη υπόθεση απαγωγής
ΚΟΣΜΟΣ

Εξιχνιάστηκε μετά από 47 χρόνια η μακροβιότερη υπόθεση απαγωγής

Συνελήφθη ο δράστης

Πέθανε ο προπονητής των Ολυμπιονικών, Βασίλης Κοκόλης
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο προπονητής των Ολυμπιονικών, Βασίλης Κοκόλης

Σε ηλικία 84 ετών

Το αποφάσισε ο Γιάνης Βαρουφάκης: Θα κατέβει στις ευρωεκλογές με το κόμμα του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το αποφάσισε ο Γιάνης Βαρουφάκης: Θα κατέβει στις ευρωεκλογές με το κόμμα του

Το ανακοινώνει σήμερα σε συνέντευξη τύπου

Το πιο φρικτό ατύχημα του σινεμά που άλλαξε για πάντα τους κανονισμούς εργασίας
ΣΙΝΕΜΑ

Το πιο φρικτό ατύχημα του σινεμά που άλλαξε για πάντα τους κανονισμούς εργασίας

Ένα τραγικό γεγονός που προκάλεσε σοκ και έθεσε νέα όρια στην παιδική εργασία

Ποιός είναι ο μισθός ενός πιλότου της Aegean;
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιός είναι ο μισθός ενός πιλότου της Aegean;

Απάντηση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της εταιρείας Θεόδωρο Βασιλάκη

Βιασμοί και δολοφονίες στο Game 2: Το σοκαριστικό ριάλιτι από τη Σιβηρία
ΚΟΣΜΟΣ

Βιασμοί και δολοφονίες στο Game 2: Το σοκαριστικό ριάλιτι από τη Σιβηρία

Χωρίς κανόνες

Η ιστορία των τατουάζ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Η ιστορία των τατουάζ

Πολεμήθηκε, χρησιμοποιήθηκε, έγινε μόδα...

Οικογένεια Βαρδινογιάννη: Δύο αιώνες ιστορία και ο ρόλος της στην ελληνική πραγματικότητα
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οικογένεια Βαρδινογιάννη: Δύο αιώνες ιστορία και ο ρόλος της στην ελληνική πραγματικότητα

Πόσο μεγάλη είναι η οικογένεια και ποιοι διάσημοι έγιναν μέλη της;

Η απίστευτη μεταμόρφωση ενός άστεγου που τον έκανε να κλάψει
ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη μεταμόρφωση ενός άστεγου που τον έκανε να κλάψει

Χάρη στην βοήθεια ενός κομμωτηρίου και μιας εταιρείας που θέλησε να μείνει ανώνυμη, άλλαξε ολόκληρη η ζωή του

«Tο αγόρι μου αποκαλύφθηκε ως τρανς γυναίκα αλλά θα τον παντρευτώ»
ΠΑΡΑΞΕΝΑ

«Tο αγόρι μου αποκαλύφθηκε ως τρανς γυναίκα αλλά θα τον παντρευτώ»

Η ιστορία ενός ζευγαριού ξεχωριστού και ο γάμος

Ποιο είναι το ισχυρότερο διαβατήριο στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιο είναι το ισχυρότερο διαβατήριο στον κόσμο

Εταιρεία συμβούλων συνέκρινε και κατέταξε τα διαβατήρια 199 χωρών

11 τροφές που πιστεύεις πως είναι κακές αλλά δεν είναι
BODY+MIND

11 τροφές που πιστεύεις πως είναι κακές αλλά δεν είναι

Μύθοι και πραγματικότητα στο πιάτο μας

Κάντε αυτό το τεστ για να δείτε ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σας είναι πιο ισχυρό
BODY+MIND

Κάντε αυτό το τεστ για να δείτε ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σας είναι πιο ισχυρό

Θα σας πάρει μόνο 30 δευτερόλεπτα

Τρεις μύθοι και προκαταλήψεις γύρω από το σeξ
ΣΧΕΣΕΙΣ

Τρεις μύθοι και προκαταλήψεις γύρω από το σeξ

Αν και η πληροφόρηση είναι μεγαλύτερη, ορισμένοι μύθοι παραμένουν

Μέλι και κανέλα: Ενα φάρμακο που οι γιατροί δεν θέλουν να ξέρουμε
BODY+MIND

Μέλι και κανέλα: Ενα φάρμακο που οι γιατροί δεν θέλουν να ξέρουμε

Βοηθά σε πληθώρα παθήσεων

Αυτές είναι οι ακριβότερες πόλεις του κόσμου για να ζει κάποιος
ΤΑΞΙΔΙΑ

Αυτές είναι οι ακριβότερες πόλεις του κόσμου για να ζει κάποιος

Πού βρίσκεται η Αθήνα στη λίστα του Economist Intelligence Unit

Ένα απίθανο κόλπο για να γλιτώσεις θερμίδες από την πίτσα
FOOD

Ένα απίθανο κόλπο για να γλιτώσεις θερμίδες από την πίτσα

Για να μην αισθανόμαστε ένοχές όσο την απολαμβάνουμε

Τα ζώδια σήμερα: 20 Μαρτίου
ΖΩΔΙΑ

Τα ζώδια σήμερα: 20 Μαρτίου

Αστρολογικές προβλέψεις κάθε μέρα από το E-Daily.gr

Το Honeymoon Cottage φαίνεται σαν ένα απλό σπίτι αλλά δεν είναι
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Το Honeymoon Cottage φαίνεται σαν ένα απλό σπίτι αλλά δεν είναι

Στο Colorado, με τιμή διαμονής 150 δολάρια ανά βράδυ

Υπάρχει κάτι περίεργο και σeξιστικό στις φωτογραφίες Κάρολου - Νταϊάνας που κανείς δεν είχε προσέξει
ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Υπάρχει κάτι περίεργο και σeξιστικό στις φωτογραφίες Κάρολου - Νταϊάνας που κανείς δεν είχε προσέξει

Τόσες και τόσες φωτογραφίες και τόσα χρόνια δεν πέρασε από το μυαλό κανενός

Το πρώτο σχόλιο της Σόφης Πασχάλη μετά το Survivor
TABLOID

Το πρώτο σχόλιο της Σόφης Πασχάλη μετά το Survivor

Τι έγραψε στο Facebook

Τα παράξενα της Ρωσίας μέσα από τα μάτια ενός φωτογράφου
ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Τα παράξενα της Ρωσίας μέσα από τα μάτια ενός φωτογράφου

Η χώρα των αντιθέσεων

Survivor: Κι όμως η Πασχάλη αποκάλυψε το τρομερό που έχει κάνει ο Αγγελόπουλος
TABLOID

Survivor: Κι όμως η Πασχάλη αποκάλυψε το τρομερό που έχει κάνει ο Αγγελόπουλος

Τα έβγαλε από μέσα της

Survivor: Πρώτες δηλώσεις on camera από τη Σόφη Πασχάλη, μετά την αποχώρησή της
TABLOID

Survivor: Πρώτες δηλώσεις on camera από τη Σόφη Πασχάλη, μετά την αποχώρησή της

Τι θα της λείψει από το παιχνίδι και ποιές συμβουλές έδωσε στις φίλες της

Spoiler: Ο Τούρκος παραγωγός του Survivor αποκάλυψε ποιος παίκτης θα αποχωρήσει απόψε
MEDIA

Spoiler: Ο Τούρκος παραγωγός του Survivor αποκάλυψε ποιος παίκτης θα αποχωρήσει απόψε

Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram

Ο καιρός το Πάσχα: Τι προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου
ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός το Πάσχα: Τι προβλέπει ο Σάκης Αρναούτογλου

Έξαλλος για το «παγωμένο Πάσχα»

Πήγε σε εκπομπή για να δει αν ο σύντροφός της την απατά και ανακάλυψε κάτι πολύ χειρότερο...
ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Πήγε σε εκπομπή για να δει αν ο σύντροφός της την απατά και ανακάλυψε κάτι πολύ χειρότερο...

Δεν το άντεξε...